2016

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

דוחות כספיים ומסמכים

1

דוח כספי 2016
אישור ניהול תקין 2016 - רשם העמותות
דוח מילולי 2016
ידיד דוח 2016 חתום
ניהול פנקסים 2016
ניכוי מס 2016
ניכוי מס 2016