2018

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

דוחות כספיים ומסמכים

2018

ניהול ספרים
אישור מידות 2016-18
אישור ניהול תקין 2018
פטור מניכוי במקור עד 31.3.2019