נאבקים על הבית - על מאבק ארגוני החברה האזרחית

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

נאבקים על הבית - על מאבק ארגוני החברה האזרחית

18/09/2011

מה עושים כשהממשלה מסירה את אחריותה מהמגזר השלישי ופוגעת ברמת השירות אותו מספקים מאות ארגוני החברה האזרחית לאזרחי ישראל. על המאבק שיצא בשבוע האחרון לדרך

 

ביום רביעי האחרון התקיימה פגישת ההתנעה של המאבק להצלת ארגוני החברה האזרחית. הרקע לכך הוא החלטת משרד האוצר לקצץ את קרן הסיוע לעמותות במצוקה שעמדה על 100 מליון ₪ ל- 30 מליון ₪ בלבד. עמדת האוצר היא כי מצב העמותות איתן ושהן לא נפגעו מן המשבר הכלכלי. החלטה חמורה זו היא עוד מקרה בוחן המייצג את גישת האוצר והממשלה לארגוני המגזר השלישי, וכל נושא מתן השירותיים לאזרחים המסתייעים בעמותות בתחומי הרווחה, הבריאות, החינוך והקהילה.

 

למרות ההתרעה הקצרה, השתתף בכנס מקבץ מייצג של ארגונים שכלל את הארגונים הבאים: עלם, אומץ, מיח"א תל אביב, בית איזי שפירא, אקי"ם, נט"ל, ערים בתנועה, המועצה הלאומית להתנדבות, למתנדב בית שמש, שתי"ל, מנהיגות אזרחית, "ידיד"-מרכזי זכויות בקהילה.

בנוסף לכך הודיעו על הצטרפותם למאבק עוד ארבעים אירגונים וביניהם: עמותת עדן, אקים התנועה ליהדות מתקדמת, פעמונים, מכון ערבה, נגישות ישראל, מעון חירום, הועד למלחמה באיידס, נא לגעת, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, חינוך לפסגות, אגודה ישראלית למען ילדים עולים, מפעלות חינוך, בזכות, אגודה לסוכרת נעורים, ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה, YRF – הקרן להתחדשות בחינוך, סינגור קהילתי, אתגרים, שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם, בקול, עמדא ואחרים.

 

בתום הדיון בנושאים השונים הוחלט כדלקמן:

1.      הארגוני מוחים על החלטת משרדי האוצר והרווחה לקצץ את קרן הסיוע, בנימוק חסר שחר שלפיו "מידת הפגיעה בעמותות מן המשבר הכלכלי אינה כה גדולה". הארגונים תובעים ממשרד האוצר והרווחה, הבריאות והחינוך להשיב לקרן הסיוע את 70 מליון השקלים שנלקחו בהחלטה שרירותית מבלי לבחון את מצב העמותות לאשורו ב- 2010.

2.      אנו רואים בחומרה את העובדה שהשינוי בקריטריונים לקבלת התמיכה מן הקרן וכן הקיצוץ בתקציב הקרן נעשו שלא בשקיפות וללא התייעצות עם הארגונים ותובעים כי בהמשך ישולבו נציגי הארגונים בצוות הבינמשרדי של הקרן.

3.      לנוכח מצבן הקשה של העמותות אנו תובעים מן הממשלה להמשיך את פעילות הקרן גם בשנים 2012-2013 ולהזרים לה בכל אחת מן השנים 100 מליון ₪.

4.      הארגונים מחליטים לפעול כגוף מאוחד להצלת גופי המגזר השלישי המופקדים על מתן שירותים לאוכלוסיות המצוקה והמעמד הבינוני במרכז ובפריפריה.

5.      המסר המרכזי עליו הוחלט בשלב זה: הממשלה מבקשת מהארגונים לסייע לה בביצוע מטלותיה ולכן היא חייבת לדאוג לחוסנם וחיזוקם של הארגונים. הממשלה אינה יכולה להתנער מאחריות .

6.      מנהיגות אזרחית תפעל, בשלב הראשון, לצרף למטה המאבק את כלל 150 הארגונים שזכו לקבל סיוע מן הקרן בשנת 2011.

7.      במהלך הימים הקרובים יתגבשו 4 צוותי עבודה אשר יכינו, בתוך שבוע ימים, הצעות לתוכניות פעולה שיוגשו לארגונים לאישור .

8.      4 הצוותים הם: פוליטי, הסברתי, מחאתי/שטח, משפטי. בהמשך יקבעו ראשי צוותים אשר ירכזו את עבודת הצוותים.

9.      לא נקבעה בשלב זה מערכת קבלת החלטות ואנו נפעל, לפי שעה, באמצעות המייל וקבלת התייחסותכם.

10.  פעילות הלובי והתקשורת – תרוכז על ידי מנהיגות אזרחית – בתאום מוקדם עם הארגונים. – הקשר יעשה עם ראשי הצוותים שיקבעו.

11.  תכתובות ופגישות יוצגו לארגונים לפני ביצועם כדי שכל אחד יוכל להביע את עמדתו ולהצטרף על פי הצורך.

12.  הפעולה הראשונה שנקבעה בשלב זה מתוכננת ליום ראשון הקרוב בעת קיום כנס ארגוני החברה האזרחית ושיתופים בבית יהושע, כיון שחלק גדול מן הארגונים יהיה שם הוחלט  שבמסגרתו יתבקש כל אחד מן המשתתפים בכנס, נציגי ארגונים, תורמים אנשי עסקים, לחתום על מכתב תמיכה במאבק הארגונים וכן על הצטרפות לפעילות באחד מצוותי העבודה. כמו כן, יו"ר מנהיגות אזרחית, ד"ר יגאל בן שלום, יעלה את הנושא לדיון במסגרת הפאנל המרכזי בו הוא משתתף.  – ביצוע הפעולה והפעלת הארגונים – באחריות מנהיגות אזרחית.

 

חשוב מאד שכל אחד מהארגונים המקבלים מייל זה יודיע על הצטרפותו למאבק במידה שטרם עשה זאת וכן יודיע במייל חוזר לאיזה צוות הוא מבקש להצטרף. אנא השיבו על מייל זה עד ליום ראשון בשעה 12:00 כדי שנוכל לרכז את הנתונים ולהציגם במסגרת הדיון במפגש בבית יהושע.

 

את תשובותיכם אנא שלחו לשני המיילים הרשומים מטה

גיורא רוזן – מנכ"ל מנהיגות אזרחית   rosen025@netvision.net.il

רן מלמד – סמנכ"ל עמותת "ידיד" ran@yedid.org.il

 

 לחצו כאן לצפייה במכתב שנשלח לראש הממשלה, שרי האוצר ושר הרווחה והשירותים החברתיים

 

שתפו
Please reload