מקדמים צדק חברתי וכלכלי ומורידים את שכר הבכירים

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

מקדמים צדק חברתי וכלכלי ומורידים את שכר הבכירים

15/12/2011

מקדמים צדק חברתי וכלכלי ומו...

 

עמותת "ידיד" מבקשת משר הבטחון לחייב חברות הסלולר להפחית פערי שכר הבכירים והזוטרים לפני שיוכלו לגשת למכרז הסלולר של הצבא ומשרד הבטחון

"אנו מבקשים כי למכרז הסלולר יוכלו לגשת רק חברות ששכר העובד המקבל את השכר הגבוה ביותר לא יעלה על פי 40 משכר העובד הזוטר ביותר", כך כתב הבוקר, סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמד, לשר הבטחון לאור הפרסומים כי בקרוב יוצא משרד הבטחון במכרז ענק לאספקה של 60 אלף טלפונים סלולריים לצה"ל ועובדי מערכת הבטחון.

 

 

"אנו סבורים כי אכן זכותו של כל מעסיק ובעל חברה לקבוע את תנאי ההעסקה של המנהלים של חברתו. אך יחד עם זאת אנו בטוחים כי זכותה וחובתה של הממשלה לקבוע עם מי היא רוצה "לעשות עסקים" וכי אחד הקריטריונים הברורים במסגרת חוק חובת המכרזים צריך להיות סבירותם של פערי השכר בחברות המציעות את שרותיהם לממשלה. אנו חושבים כי על הממשלה לתת דוגמא לציבור כולו והיא יכולה לעשות זאת בהיותה אחד מנותני התעסוקה הגדולים במשק", כותב מלמד לשר הבטחון.

 

"יצויין", כותב מלמד כי, " רק לאחרונה, התבטא המנכ"ל היוצא של חברת הסלולר סלקום, ואמר כי פערי השכר בחברה כמו שניהל, אינם סבירים וכי הוא בהחלט חושב שניתן היה להוריד את שכרו."

 

"לאחרונה הניחו חברי הכנסת איתן כבל, זבולון אורלב, נינו אבסדזה, אילן גילאון ורוברט אילטוב, על שולחן הכנסת, הצעת חוק שהכנו הבאה לתקן את חוק חובת המכרזים והקובעת כי חברה המבקשת להתמודד על מכרזים ממשלתיים וציבוריים תוכל לעשות זאת רק עם פער השכר בין העובד המקבל את הסכום הגבוה ביותר אינו עולה על פי 40 מהשכר הנמוך ביותר המשולם באותה חברה. "

 

מטרת הצעת החוק היא לסייע בצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות דיני המכרזים. מטרה זו תקודם, דרך הצעה זו, באמצעות הטלת איסור על גופים ציבוריים להתקשר עם גופים אשר תורמים באופן פעיל להגדלת הפערים החברתיים, בכך שקיימים בהם פערי שכר קיצוניים בין עובדיהם הבכירים לבין אחרים.   

 

ההצעה קובעת עוד כי יוטל איסור על גורמי המדינה – לרבות רשויות מקומיות – להתקשר עם מציע אשר קיימים בין עובדיו פערי שכר קיצוניים. בקביעת פערי השכר, יובאו בחשבון גם עובדי הקבלן המועסקים אצל המציע. יודגש, כי במסגרת שכר העבודה, לעניין סעיף מוצע זה, יובאו בחשבון הטבות אשר ניתנות בדרך כלל לבכירים, כגון אופציות וחוזים עתידיים.

 

רצ"ב הצעת החוק

 

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת:

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס'_____) (איסור התקשרות בגין פערי שכר), תש"ע -2010

 

 

 

הוספת סעיף 3ג

1.

בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 (להלן – "החוק העיקרי"),, לאחר סעיף 3ב יבוא:

 

 

"3ג סייג להתקשרות – פערי שכר

(א) המדינה, תאגיד ממשלתי או רשות מקומית לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה כאמור בסעיף 2, עם מציע אשר שכר העבודה הגבוה ביותר המשולם לעובדיו גבוה בשיעור של פי 40 ומעלה משכר העבודה הנמוך ביותר המשולם לעובדיו. בסעיף זה – "עובד" מי שמועסק במשרה מלאה, לרבות עובד קבלן כוח-אדם, כמשמעותו בסעיף 2ג(א) לחוק זה; "רשות מקומית" – עיריה, מועצה אזורית ומועצה מקומית;"שכר עבודה" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הגנת השכר, תשי"ח–1958, לרבות חוזים עתידיים ואופציות, כמשמעותם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.   

(ב) מציע יגיש אישור של רואה חשבון כי לא מתקיים בו האמור בסעיף קטן (א).

 

 

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לסייע בצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות דיני המכרזים. מטרה זו תקודם, דרך הצעה זו, באמצעות הטלת איסור על גופים ציבוריים להתקשר עם גופים אשר תורמים באופן פעיל להגדלת הפערים החברתיים, בכך שקיימים בהם פערי שכר קיצוניים בין עובדיהם הבכירים לבין אחרים.   

 

הוספת סעיף 3ג-

בסעיף זה מוצע כי יוטל איסור על גורמי המדינה – לרבות רשויות מקומיות – להתקשר עם מציע אשר קיימים בין עובדיו פערי שכר קיצוניים. בקביעת פערי השכר, יובאו בחשבון גם עובדי הקבלן המועסקים אצל המציע. יודגש, כי במסגרת שכר העבודה, לעניין סעיף מוצע זה, יובאו בחשבון הטבות אשר ניתנות בדרך כלל לבכירים, כגון אופציות וחוזים עתידיים.

הצעת החוק היא פרי יוזמה וכתיבה של עמותת "ידיד" מרכזי זכויות בקהילה

 

שתפו
Please reload