הדיור הציבורי לאן

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

הדיור הציבורי לאן

23/06/2013

הדיור הציבורי לאן

 

אנו ב"ידיד" מאמינים שהחובה הבסיסית של ממשלת ישראל היא לדאוג לקורת גג לאזרחיה. הדרכים להשגת המטרה רבות ושונות. בינתיים אנו מקדמים סדרה של הצעות חוק שמטרתן לשמור על המטרה הבסיסית - שלא יהיה אזרח במדינה ללא קורת גג ראוייה. אלה ההצעות.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת:

הצעת חוק הגדלת מלאי הדירות הציבוריות, התש"ע-2010

 

 

 

 

 

 

הגדרות

1.

בחוק זה:

"דירה" – כהגדרתה בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ט-1998.

"דירה ציבורית" – כהגדרתה בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ט-1998.

"הכללים" –  כללי משרד הבינוי והשיכון לעניין זכות לדיור ציבורי.

"השר" – שר הבינוי והשיכון.

"ממתין" – מי שזכאי לדיור ציבורי לפי הכללים, אך טרם קיבל חזקה על דירה ציבורית, ועברה לפחות שנה ממועד קביעת זכאותו.

הרחבת מלאי הדירות הציבוריות

2.

(א) בכל שנת כספים, ייבנו או יירכשו דירות ציבוריות נוספות על המלאי הקיים בתחילת שנת הכספים, כאשר מספר הדירות הציבוריות שיתווספו יעמוד על מספר השווה ל-20% ממספר הממתינים בתחילת שנת הכספים.

(ב) לשם ביצוע האמור בסעיף קטן (א), יוקצה תקציב שנתי אשר לא יפחת מ-200,000,000 ש"ח. 

חלוקת  הדירות הציבוריות הנוספות לפי מחוז

3.

השר יקבע את מספר הדירות הציבוריות הנוספות אשר ייבנו או יירכשו בכל מחוז בכל שנה, באופן יחסי למספר הממתינים בכל מחוז בתחילת שנת הכספים.

תקציב

4.

(א) התקציב השנתי לשם ביצוע האמור בסעיף 2, יוקצה בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד הבינוי והשיכון בחוק התקציב השנתי; לענין זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

(ב) על אף האמור בסעיף 13(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 נותר בסיום שנת הכספים סכום בתוכנית כאמור בסעיף קטן (א), יוסף סכום זה לתכנית של שנת הכספים שלאחריה.

שמירת דינים

5.

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכויותיו של מי שזכאי לדיור ציבורי, כפי שזכויות אלו מעוגנות בהוראות כל דין אחר.                       

ביצוע

6.

שר הבינוי והשיכון ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תיקון חוק  הדיור הציבורי (זכויות ורכישה), תשנ"ט-1998

7.

 

בחוק הדיור הציבורי (זכויות ורכישה), התשנ"ט-1998 (להלן –החוק המתוקן) במקום האמור בסעיף 10(ג) יבוא:

"כספי הקרן ישמשו להגדלת המלאי של דירות ציבוריות ולשיפוץ דירות ציבוריות קיימות בלבד."

 

8.

 בחוק המתוקן, לאחר סעיף 10(ג), יבוא:

"10(ד) מחצית מכספי הקרן שישמשו לשיפוץ דירות ציבוריות קיימות, יוקצו לשיפוץ דירות המיועדות למשתכנים חדשים."   

 

9.

בחוק המתוקן, לאחר סעיף 10(ד), המוצע יבוא:

"10(ה) בשנות הכספים 2013-2011, מחצית מהכספים שהתקבלו ממכירות דירות בהתאם לחוק זה והופקדו בקרן, יוקצו לשיפוץ דירות ציבוריות קיימות."

דברי הסבר

הצעת חוק זו באה לתת מענה לבעיה הרודפת את הדיור הציבורי בישראל – חוסר כרוני בדירות ציבוריות, אשר נובע, בין היתר, מאי הקצאת תקציב לשם בנייתן ורכישתן של דירות חדשות. בעיה זו מתבטאת, בפועל, בפערי זמנים בלתי נסבלים בין מועד קביעת זכאותו של אדם לדיור ציבורי, לבין כניסתו לדירה ציבורית בפועל. בחלק מהאזורים בארץ, זמן ההמתנה לדירה ציבורית עשוי להגיע ל-4 שנים ואף יותר –מצב דברים הגורם לפגיעה קשה בזכות לדיור של הזכאים, שהיא חלק אינטגראלי מזכותו של אדם לקיום בכבוד. בנוסף, מצבן התחזוקתי של רבות מהדירות הציבורי ירוד, עקב כרסום תמידי בתקציב המופנה לעניין זה. מוצע אפוא לקבוע בהוראת חוק כי בכל שנת כספים, ייבנו או יירכשו דירות ציבוריות נוספות על המלאי הקיים, בשיעור יחסי למספר הזכאים לדיור ציבורי אשר ממתינים לפחות שנה אחת לדירה ציבורית. כן מוצע כי כספים שהופקדו בקרן לדיור ציבורי לפי חוק הדיור הציבורי, תשנ"ט-1998, יוקצו – מלבד לרכישת דירות חדשות – אף לשיפוץ דירות ציבוריות קיימות.

סעיף 2 –

(א) מוצע כי בכל שנת כספים יירכשו או ייבנו דירות ציבוריות חדשות, כאשר מספרן של הדירות החדשות, בכל שנה, יהיה שווה ל-20% ממספרם של הזכאים לדיור ציבורי הממתינים לדירה יותר משנה, בתחילת אותה שנת כספים.

(ב) מוצע כי בכל מקרה, הסכום השנתי אשר יוקצה לבניית או רכישת דירות ציבוריות חדשות לא יפחת מסך של 50,000,000 ש"ח.

סעיף 3 –

מוצע כי מיקומן של הדירות הציבוריות החדשות שיתווספו בכל שנת כספים, ייקבע ביחס למספר הממתינים בכל מחוז בתחילת אותה שנת כספים.

סעיף 4 –

(א) מוצע כי הסכום הנדרש לשם רכישת או בניית הדירות הנוספות בהתאם להוראות החוק, יוקצה –בכל שנת כספים – בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד הבינוי והשיכון בתקציב השנתי.

(ב) מוצע כי כספים כאמור בסעיף קטן (א), שלא נוצלו עד תום שנת הכספים, יועברו לתכנית בשנת הכספים הבאה. הוראה זו נועדה להבטיח כי כספים שיוקצו להוספת דירות חדשות למלאי אכן ינוצלו למטרה זו.

תיקון חוק הדיור הציבורי (זכויות ורכישה), תשנ"ט-1998

סעיף 10(ג) –

מוצע כי כספי הקרן לדיור ציבורי,המופקדים בה בעקבות מכירת דירות על פי חוק הדיור הציבורי (זכויות ורכישה), תשנ"ט-1998 (להלן – החוק), ישמשו – בנוסף להגדלת מלאי הדירות הציבוריות – אף לשיפוץ דירות קיימות.

סעיף 10(ד) –

מוצע כי מחצית מסכום הקרן אשר ישמש לשיפוץ דירות ציבוריות, יוקצה לשיפוץ דירות המיועדות למשתכנים חדשים (ממתינים).

סעיף 10(ה) –

 מוצע כי באופן חד פעמי, מחמת מצבן הירוד של הדירות הציבוריות עקב אי-הקצאת תקציבים לשיפוצן לאורך שנים, מחצית מהסכום שיתקבל בקרן ממכירת דירות בשנים 2013-2011 יוקצה לשיפוץ דירות קיימות.

 

הצעת החוק נכתבה על ידי עמותת "ידיד" מרכזי זכויות בקהילה

 

 

 הכנסת התשע-עשרה

 

יוזם:           חבר הכנסת         איתן כבל

 

                                                                                  

 

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון - השקעת תשלומי דייר ציבורי), התשע"ג 2013

 

 

תיקון סעיף 1

1.

בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח–1998[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "דירה ציבורית" יבוא:

 

 

""תשלומי דייר ציבורי" – כל תשלום שהתקבל מדייר בדירה ציבורית לרבות תשלום שכר דירה, תשלום השתתפות עצמית במימון תיקון ליקויים ולמעט תשלום שהתקבל תמורת רכישת הדירה;"

הוספת סעיף 7א

2.

אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

 

 

"השקעת תשלומי דייר ציבורי

7א.

(א)     כל  תשלומי דייר ציבורי יושקעו בפיתוח ושיקום של דיור ציבורי, לרבות רכישת דירות ציבוריות לממתינים לשכור דירה ציבורית ותיקון ליקויים בדירות הציבוריות.

 

 

 

 

 

 

(ב)      לשם קביעת כללים ואמות מידה לחלוקת התשלומים בהתאם להוראות סעיף קטן (א), יקים השר רשות לדיור ציבורי (בסעיף זה – הרשות), ימנה את חבריה ויהיה ממונה עליה; חברי הרשות יהיו נציגי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, נציגי חברות לדיור ציבורי ונציגי מוסדות ציבוריים, כהגדרתם בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[2], והכל כפי שיורה השר.

 

 

 

 

 

 

(ג)       הרשות תוקם בתוך 90 יום מתחילתו של חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' __), התשע"א–2011."

 

 

דברי הסבר

הדיור הציבורי הינו אחד מסממניה המובהקים של מדינת הרווחה. למרות מצוקת הדיור הקשה בחברה הישראלית ולמרות שהדיור הציבורי נועד להבטיח קורת גג לאוכלוסייה המוחלשת ביותר בחברה הישראלית, קטנה ההשקעה הציבורית בדיור הציבורי.

על פי נתונים שהתפרסמו עולה כי ההשקעה הציבורית בדיור הציבורי קטנה מההכנסות בדיור הציבורי וכי לא קיימת מערכת המבטיחה את התקציב הדרוש לחברות הדיור הציבורי לצורך ניהול יעיל של הנכסים הציבוריים לרבות שיקום דירות העומדות ריקות עקב צורך בתקציב שיפוץ, התאמת דירות לזכאים נכים, רכישת דירות לזכאים הממתינים מזה שנים רבות לדיור ועוד.

תכלית הצעת החוק הינה להבטיח כי כל הכספים המתקבלים מתשלומי הדייר הציבורי יושקעו חזרה בפיתוח ושיקום דיור ציבורי, לרבות באמצעות רכישת דירות ציבוריות לממתינים לשכור דירה ציבורית ובאמצעות תיקון ליקויים בדירות הציבוריות, וזאת באמצעות הקמת רשות לדיור ציבורי אשר תקבע קריטריונים לשימוש בכסף ובלבד שההכנסות המתקבלות מן הדיירים ישמשו לתכלית זו בלבד. 

 

 

הצעת חוק זהה הונחה בעיקרה על שולחן הכנסת ה-18 (פ/3116)  באמצעות חברת הכנסת רוחמה אברהם בלילא וחבר כנסת איתן כבל.

 

 

 

 

 

 הכנסת התשע עשרה

 

יוזם: ח"כ איתן כבל

 

         

הצעת חוק – חובת הקצאת דירות לאוכלוסיות מעוטות הכנסה(דיור ציבורי) במסגרת בנייה פרטית/ציבורית על קרקעות מדינה, התשע"ג–2013

 

הגדרות

1.

בחוק זה –

 

 

"אוכלוסיה מעוטת הכנסה" – מי שמשתלמת לו אחת מאלה:

 

 

 

(1)    קצבת זקנה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), בתוספת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה);

 

 

 

(2)    קצבת נכות לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

 

 

 

(3)    גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה;

(4)    תשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות(הבטחת תשלום)

(5) מי שאינו משתייך לאחת מן הקבוצות מעלה אך ההכנסה לנפש במשפחה עומדת על לא יותר מ-10% מקו העוני.

 

2.

"דיור ציבורי" – דיור ראוי המיועד לאוכלוסיה מעוטת הכנסה והמשולב במתחמי דיור כלליים.

 

3.

"דירה" – חדר או מערכת חדרים המשמשים או שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, בין אם הסתיימה בנייתה ובין אם לאו.

ייעוד דירות עבור דיור ציבורי

3.

(א)    הבונה בניין לצורכי מגורים, על קרקעות שהתקבלו ממינהל מקרקעי ישראל או מכל גוף ממשלתי אחר, יקצה 5% מהדירות באותו בניין לדיור ציבורי.

(ב) מכירת הדירות לממשלה תעשה ללא קשר לסוג העסקה במסגרתה התקבלה הקרקע על ידי הבונה.

(ג) גודל הדירה לא יפחת מ- 60 מ"ר עבור שתי נפשות.

(ד) הדירות שימכרו למדינה יהיו בגודל של 2-3-4 חדרים ביחסים שווים ליחס הדירות הנבנה בכל בנין.

 

 

(ה)    הממשלה תרכוש את הדירות שהוקצו לדיור ציבורי.; הרכישה תהיה במחיר שהיה מתקבל ממכירת אותה דירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, כפי שקבע השמאי הממשלתי או מי שהוא הסמיך לכך.

(ו)  הדירות יושכרו לזכאי הדיור הציבורי לתקופה שלא תפחת מעשר שנים ובמחיר שלא יעלה על 20% מהכנסתם הכוללת. הזכאים להנחות מה"ש או הנחות אחרות על פי מצבם הכלכלי ישלמו שכ"ד מופחת.

(ז) הדירות הציבוריות ינוהלו על ידי אחת מחברות הדיור – עמידר או עמיגור.

תקנות

4.

(א) שר הבינוי והשיכון ממונה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

(ב) התקנות יותקנו לא יאוחר משישה חודשים מרישום החוק בספר החוקים.

 

דברי הסבר

מדינת ישראל עומדת בפני מדיניות דיור חדשה. קרקעות המדינה יחולקו על פי מתווים חדשים ושיטות שיווק חדשות כאשר הזכאים יהיו אלו שיש ביכולתם להעמיד הון עצמי מינימאלי בצירוף משכנתא ממשלתית או מסחרית פרטית.

בישראל 2013 יש כאלפיים וחמש מאות משפחות המוגדרות כמשפחות מעוטות הכנסה. משפחות אלו זכאיות לדיור ציבורי ששכר הדירה שבו מסובסד על ידי המדינה והוא ניתן להם לכל ימי חייהם תוך שהוא מייצר עבורן ביטחון מתמשך מפני הצורך במעבר תכוף בין דירות.

מזה כעשרים שנה שממשלת ישראל אינה בונה דיור יעודי למשפחות מעוטות הכנסה (דיור ציבורי). לאור השינויים הצפויים בניהול הדיור בישראל והצורך בהתחדשות עירונית וביצירת תמהילים דיוריים חדשים שיאפשרו לאוכלוסיות מוחלשות מועטות הכנסה להשתלב בחברה הישראלית מוצע לחייב כל קבלן הזוכה בקרקע של המדינה, מכל מקור שהוא, למכור לממשלת ישראל 5% מהדירות, לפחות על מנת שאלו יוקצו לזכאי הדיור הציבורי.

מטרת החוק לחייב את ממשלת ישראל להגדיל את מלאי הדיור הציבורי ואף להרחיבו כך שאוכלוסיות מעוטות הכנסה שאינן יכולות לרכוש או לשכור קורת גג ראוייה במחיר סביר תוכלנה להתגורר, בסיוע המדינה, כאחד האדם ולזכות באפשרות לפרוץ את מעגל העוני הרב דורי.  

שתפו
Please reload