אם הממשלה לא רוצה את דו“ח אללוף אז נגיש אותו כהצעת חוק פרטית

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

אם הממשלה לא רוצה את דו"ח אללוף אז נגיש אותו כהצעת חוק פרטית

16/04/2015

אם הממשלה לא רוצה את דו"ח ...

 

בעקבות אי יישומן המיידי של המלצות הועדה למלחמה בעוני" - ועדת אללוף על ידי ממשלת ישראל, הכינה עמותת "ידיד" את הצעת חוק "המאבק בעוני" הכוללת את המסקנות המרכזיות שהובאו בדו"ח. ח"כ איתן כבל יוביל את החקיקה בכנסת.

כך נכתב בדברי ההסבר של הצעת החוק ואלו הסעיפים המרכזיים בהצעת החוק שהוכנה על ידי המחלקה המשפטית והמחלקה למדיניות חברתית בעמותת "ידיד"

 

 

 

הצעת חוק המאבק בעוני, התשע"ה 2015

 

תכלית

1.

צמצום מצוקת העוני הקיים בישראל, תוך ארגון ואיחוד חזיתות המאבק בעוני, באופן שיאפשר ניהול והמשך קידום מדיניות חברתית קוהרנטית ויעילה, לרבות בתחומי הרווחה, דיור, חינוך, תעסוקה, ובריאות.

 קיום בכבוד

2. כל אדם זכאי לקיום בכבוד, ובאם אין ביכולתו להתקיים בכבוד באופן עצמאי, על המדינה לספק לו רשת ביטחון של קיום מינימלי בכבוד.

א.     המוסד לביטוח לאומי יהא אחראי על אספקת רשת הביטחון האמורה בסעיף קטן א', באמצעות מתן קצבאות מתאימות לזכאים. קצבאות אלה יהיו קצבת הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה; זקנה; מזונות ויכונו "קצבאות קיום".

ב.      גובה קצבאות הקיום לא יפחת מהסכום שהוגדר כקו העוני, בשנה הקודמת, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גובה הקצבאות ייקבע בהתאם למספר הנפשות התקניות במשפחה (בהתאם להגדרות המוסד לביטוח לאומי), תוך התאמה וללא מגבלת מקסימום של ילדים למשפחה.

ג.        

(1) על אף האמור בכל דין, נוכח תכליתן של קצבאות הקיום ואופן קביעתן, חל איסור להפחית מסכומן בשל כל סיבה;

(2)  טרם שלילת זכאות לקצבת קיום מזכאי יבוצע שימוע לזכאי בו יודע לו על הסיבות לכוונה לשלול את הקצבה ותינתן לו השהות הסבירה להמציא ראיות להפרכת טענות המוסד, טרם שלילת הגמלה.

ד.      בעשר השנים שלאחר כניסתו לתוקף של חוק זה, יוגדל הסכום המוענק למשפחות בעבור כל ילד ("קצבת הילדים") ב-35 ₪ בשנה לילד.

ה.      שר הרווחה יתקין תקנות ליישום וביצוע המלצה מס' 10 והמלצה מס' 11 בדוח הועדה למאבק בעוני (מענק העצמה לילדים החיים במצוקה כלכלית; ומענק העצמה לילדי פנימיות), בתוך שנה מכניסתו לתוקף של חוק זה.  

 דיור

3. הזכות לדיור הינה זכות יסוד לה זכאי כל אדם. ככל שאין ביכולתו של אדם להגשים זכות זו באופן עצמאי, על המדינה לדאוג לו לפתרון דיור בהתאם לאמור בסעיף 2א לחוק.

א.    שר הבינוי והשיכון ושר הכלכלה יתקינו תקנות שיסדירו את פעילותם של הגופים הפרטיים במשק, ובפרט המוסדות הבנקאיים, באופן שיבטיח כי התנהלותם אינה פוגעת באופן בלתי סביר בזכות לדיור כאמור בסעיף 3א.

ב.     מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3ב, תוקם קרן חירום למפונים מבתיהם, שתפקידה לוודא מתן פתרון זמני עד להתאוששות משקי בית שפונו מביתם בשל אי עמידה בהתחייבות לגורמים פרטיים במשק, ונותרו ללא פתרון דיור.

ג.        

(1) המדינה תפעל לעודד בנייה להשכרה במגזרים בהם קיים מחסור בפתרונות דיור, ובפרט במגזר הערבי.

(2) בתוך שנה מיום כניסתו לתוקף של חוק זה, יוחק חוק הפיקוח על השכירות, שיקבע את גובה השכירות המקסימלי והגנות נוספות על שוכרים בשוק החופשי.

ד.       

(1) המדינה תפעל לשיפור מערך הדיור הציבורי בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי.

(2) ייבנה מערך דיור ציבורי במגזר הערבי.

(3) בחמש השנים שלאחר קבלת חוק זה, יוקצו משאבים מוגדלים לשיפוץ דירות הדיור הציבורי, ולבניית וקניית דירות חדשות. השר רשאי להאריך תקופה זו ככל שיראה לנכון. עם תום תקופה זו יוותר תקציב המשרד לשם שיפוץ וקניית דירות חדשות כזה המאפשר הגדלת מאגר הדירות הפנויות המתאימות למגורים ב-5% בכל שנה.

ה.     בתוך שנה מיום כניסתו לתוקף של חוק זה יוחק חוק סיוע בשכר דירה, ובו התייחסות מפורטת והסדרת הסיוע הניתן על ידי משרד הבינוי והשיכון לעניין זה, ברוח חוק זה והמלצות הועדה למאבק בעוני בפרק הדיור.

ו.       תוקם נציבות סיוע בדיור, שתפקידה פיקוח והסדרת פעילותן של החברות המשכנות הפועלות מטעם משרד הבינוי והשיכון למתן סיוע בדיור.  

 

תעסוקה וזכויות עובדים

4.

א.     המדינה תפעל לעודד יציאה לעבודה, ולהסיר חסמים מן האפשרות להתפרנס ולהתקיים בכבוד מעבודה.

ב.     שכר המינימום יועלה ויקבע על 30 ₪ לשעה. שכר המינימום יוצמד למדד המחירים לצרכן ויוקר המחייה הבסיסי.

ג.      תועלה רמת ההכנסה אשר אינה מחושבת לצרכי זכאות לקצבאות קיום, ותעמוד על 85% מקו העוני.

ד.     תוגבר אכיפת נהלי שירות התעסוקה ובפרט הנוגעים לאיסור האפליה בשליחה לעבודה; ולרישום סירוב לדורש תעסוקה.

ה.      

(1)  תוגבר אכיפת חוקי המגן, בפרט במגזרים מועדים להפרות כגון חברות קבלן, נותני שירותי ניקיון ואבטחה, או מעסיקים שהתקבלו כנגדם 3 תלונות ומעלה במחלקת האכיפה בתמ"ת. השר הממונה יקבע נהלים ותקנות ליישום סעיף זה.

(2)  קבלני שירותי ניקיון או אבטחה, אשר יזקפו כנגדם 5 תלונות בשנה קלנדרית רצופה הנוגעות להפרת חוקי מגן ופגיעה בזכויות סוציאליות של עובדים, לא יוכלו להתקשר עם מוסדות ציבור ומוסדות מדינה, וזאת למשך 5 שנים מן השנה בה נצברו לחובתם התלונות.  

ו.       בתוך 5 שנים מיום כניסתו של חוק זה לתוקף, יוגדל מענק מס העבודה (מס הכנסה שלילי) באופן שיאפשר הכנסה פנויה משמעותית לאוכלוסיות הזכאיות, עד לגובה שתי משכורות שכר מינימום בשנה, לזכאים.

 

בריאות

5.

א.    בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, כל אדם זכאי לשירותים רפואיים ברמה נאותה, באופן נגיש ושוויוני.

ב.     כחלק מהזכות לבריאות, קיימת לכל אדם הזכות לנגישות למים זורמים ולשירותי חשמל מינימליים. זכויות אלה לא ניתנות לשלילה בגין חובות לרשויות.

ג.      בתוך 5 שנים מיום כניסתו של חוק זה לתוקף, יורחב מערך הרפואה בפריפריה, באופן שיגדיל את כוח האדם הרפואי ב30% במרפאות הקיימות, ויוסיף לפחות מרפאה ציבורית בכל יישוב שמספר תושביו גדול מ-500 תושבים.  

ד.     בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בהגדרת "סל השירותים הבסיסי" יוכנסו שירותי אשפוז סיעודי; טיפולי שיניים עד גיל 18.

ה.     סל התרופות יוגדל ב-2% בכל שנה במשך 10 שנים לאחר כניסתו לתוקף של חוק זה. גידול זה ישמש להכנסת טכנולוגיות רפואיות, טיפול ומכשור רפואי חדיש לסל הבריאות.

 

חיבור מרכז ופריפריה

6.

א.    כחלק מתכנית המאבק בעוני, נדרשת פעילות חיבור בין הפריפריה למרכז, באופן שיאפשר נגישות אוכלוסיות המתגוררות בפריפריה לאפשרויות התעסוקה, החינוך והתרבות המצויים באזור המרכז.

ב.     בהתאם לאמור בסעיף א', תינתן עדיפות תקציבית להגברת תנועת הרכבות בין הפריפריה למרכז, והגברת הנגישות לתחנות הרכבת האזוריות והעירוניות (באמצעות קווי אוטובוס, וכן הגדלת מקומות החניה סביב הרכבת).

ג.      שר התחבורה יקבע בתקנות את אופן קביעת עלויות התחבורה הציבורית בפריפריה, תוך התחשבות בהכנסה מינימלית משפחתית המתבססת על קצבאות קיום כאמור בחוק זה.  

ד.  

(1) המוסד לביטוח לאומי; החברות המשכנות הפועלות תחת משרד השיכון; שירות התעסוקה ומסגרות ההכשרה המקצועית וכן מוסדות בנקאיים גדולים, יהיו חייבים להקים בתוך 5 שנים מיום כניסתו לתוקף של חוק זה, סניפים קבועים בכל רשות מקומית בפריפריה שגודלה עולה על 20,000 תושבים, וכן סניפים ניידים בכל אזור ריכוז אוכלוסיה בפריפריה הכולל 1,000 תושבים ומעלה, שיאפשרו נגישות לנציג שירות של מוסדות אלה במרחק של לא פחות מ-7 ק"מ לפחות פעם בשבוע, למשך 4 שעות רצופות.

(2) נציגי המוסדות האמורים שיאיישו את סניפי המוסדות בפריפריה וכן את הסניפים הניידים, יהיו בקיאים בכל שפה המדוברת על ידי למעלה מ-50% מתושבי האזור אותו הם משרתים.

(3) נציגי המוסדות האמורים שיוצבו בפריפריה יעברו הכשרה חד-שנתית בנוגע לחסמים וקשיי נגישות המאפיינים אוכלוסיות החיות בעוני.  

 

חינוך

7.

א.     כחלק מהמאבק בעוני תפעל המדינה לצמצום הפערים בחינוך, תוך הבנה כי פערים בחינוך ובנגישות לחינוך מובילים לפערים סוציו-אקונומיים, לפגיעה במוביליות החברתית ולהותרת אוכלוסיות נרחבות בחברה הישראלית ללא אפשרות ממשית ליציאה מן העוני.

ב.      בתוך 10 שנים מיום כניסתו לתוקף של חוק זה יוגדלו תקציבים ייעודיים לשיפור צוותי ההוראה ובניית תמריצים להגעת צוות חינוך והוראה איכותי לפריפריה, ב-5% בכל שנה.

ג.       תוקם קרן מענקי חינוך שתאפשר בכל שנה ל-500 סטודנטים חדשים מאזור הפריפריה ומקרב אוכלוסיות החיות בעוני מימון לימודים באוניברסיטה ללא תשלום. הענקת המענקים תתבצע על בסיס החלטת ועדה שתבחן את הבקשות שיוגשו לה, באופן שוויוני ועל פי שיקולים ענייניים. ככל הנדרש, ישמשו כספי הקרן אף למימון הכשרות טרום-אוניברסיטאיות הנדרשות לשם עמידה בתנאי הקבלה לאוניברסיטאות כגון מכינות והשלמות בגרויות.

ד.      יום הלימודים יוארך באמצעות תכניות שייקבעו בתוך שנה מיום כניסתו לתוקף של חוק זה, עד לשעה 16:00. במסגרת יום הלימודים הארוך תשולב מסגרת הזנה בריאה לתלמידים.

ה.      במשרד החינוך יוקם צוות קידום שוויון בחינוך, שיגיש בתוך שנה מיום כניסתו לתוקף של חוק זה תכנית לשיפור הנגישות לחינוך איכותי בקרב ילדים החיים בעוני. הצוות יהא אחראי לביצוע תכנית זו ולליווי הטמעתה בשטח.

 

נגישות לשונית

8.

א.    הגופים המפורטים בחוק זה והאחראים על אספקת רשת הביטחון לקיום בכבוד, ובפרט המוסד לביטוח לאומי, יאפשרו נגישות לשונית לדוברי השפה העברית, הערבית, הרוסית האמהרית והאנגלית.

ב.     לשם קידום נגישות לשונית כאמור בסעיף 8א יבצעו המוסדות האמורים את הפעולות הבאות:

(1)  מענה קולי בקווי הפניות הטלפוניים של המוסדות בשפות האמורות.

(2)  תרגום אתרי האינטרנט של המוסדות האמורים לשפות האמורות

(3)  תרגום המסמכים המהותיים למיצוי זכויות במוסדות האמורים, ובכלל זאת בין היתר:

1.    חקיקה ראשית ותקנות

2.    ספר הנכויות במוסד לביטוח לאומי

3.    טפסים רשמיים הנדרשים לשם פניה למוסדות

4.    מכתבים מטעם המוסדות הקובעים זכויות חדשות, חיובים, שלילת זכויות, או התראות בגין צפי לביצוע אחד מאלה.

 

נגישות למשפט ומיצוי זכויות

9.

א.    היעדר נגישות למשפט ולמידע מעמיק את הפערים הקיימים בחברה הישראלית, בעוד קיומה של נגישות זו מאפשר מוביליות חברתית ויציאה מעוני תוך עמידה על זכויותיו הבסיסיות של האדם למול הרשויות.

ב.     בהתאם לאמור בסעיף א', האגף לסיוע משפטי יוגדל ותנאי קביעת הזכאות לשירותיו יתבססו על בחינת הכנסות והוצאות בהתאמה לגודל המשפחה, כך שתיבחן ההכנסה הפנויה העומדת לרשות הפונה לאגף.

ג.      בתחומים הבאים, לא תיבחן הכנסתו של אדם, ותוגדר בהם זכאות לייצוג משפטי מטעם האגף לסיוע משפטי בהתאם לבחינה משפטית בלבד:

(1)  פגיעה בזכות לדיור העלולה להוביל להיוותרות אדם ללא פתרון דיור.

(2)  פגיעה בזכויות עובדים בתחום הניקיון, האבטחה או עובדי חברות קבלן.

 

פיקוח ממשלתי והסדרת מדיניות חברתית 

10.

א.    במשרד הרווחה תוקם הרשות למלחמה בעוני (להלן: "הרשות"), שתורכב מנציגי המשרדים המוזכרים בחוק זה, נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, נציג משרד ראה"מ, נציג המוסד לביטוח לאומי, לפחות שני נציגי חברה אזרחית, ולפחות חמישה נציגי המגזרים המרכזיים באוכלוסייה הישראלית, כפי שיקבע מעת לעת.

ב.     המשרדים והמוסדות השונים יעבירו אחת לשנה דו"ח המפרט את פעילותם בהתאם לחוק זה, לעיון הרשות.

ג.      הרשות תהא מוסמכת להורות למשרדים בהתאם לדוחות שהגישו לשנות מפעילותם או להסיט תקציבים, לאחר שהתקבלה החלטה ברוב חברי הרשות.

ד.     הרשות תגבש תכנית חומש, להנחיית פעילות המשרדים בהתאם לחוק זה ולמימוש מטרותיו.

ה.     תוקם ועדה מייעצת אשר תורכב מנציגי ציבור, מומחים בתחום הרווחה ונציגי החברה האזרחית, אשר תבחן את מימוש מדיניות הרווחה ותגבש המלצות דו-שנתיות לשיפור וטיוב תכניות שיופעלו לפי חוק זה. הרשות תקבל את המלצות הועדה ותגבש החלטותיה והמלצותיה בשים לב אליהן.

שתפו
Please reload