ממשיכים את מחאת 2011 - חוק המתווכים - השוכרים ישלמו פחות

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

ממשיכים את מחאת 2011 - חוק המתווכים - השוכרים ישלמו פחות

31/05/2015

ממשיכים את מחאת 2011 - חוק המת�...

 

ביוזמת "ידיד" וחבר הכנסת איתן כבל והעוזרת הפרלמנטרית שלו רעות סוקולוסקי, נכתבה הצעת החוק הקובעת כי שוכרי דירות ישלמו לא יותר ממחצית שכר הדירה של חודש אחד וזאת ללא קשר להתקשרות המתווך איתם או עם המשכירים

 הכנסת העשרים

 

יוזמים:      חברי הכנסת                      

                                                                                   

הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון – אחריות לתשלום דמי תיווך), התשע"ה–2015

 

תיקון סעיף 1

1.

בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו–1996[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף ,1 בהגדרה "לקוח", צד להסכם עם מתווך במקרקעין לקבלת שירותיו

וכן תוסף הגדרת "מתווך במקרקעין" לאמור:

מתווך במקרקעין מי שמחזיק ברשיון לתיווך במקרקעין

וכן תוסף הגדרת "הסכם לתיווך במקרקעין" לאמור:

הסכם עליו חתומים לכל הפחות שני צדדים.

תיקון סעיף 14

2.

בסעיף 14 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יתווסף סעיף קטן (ג) לאמור:

 

 

"(ג1.) מתווך במקרקעין יגבה דמי תיווך משני הצדדים שהתקשרו עמו בהסכם.     

(ג.2) דמי התיווך ישולמו באופן שווה על ידי הצדדים שהתקשרו בהסכם עם מתווך המקרקעין."

(ג.3) בעסקאות שעניינן השכרה ושכירה של מקרקעין למגורים רשאי המתווך במקרקעין שלא לגבות דמי תיווך מאחד הצדדים אך במקרה זה לא יעלה סכום התיווך שישולם לו על  מחצית חודש שכירות כפי שסוכם בין הצדדים להסכם

(ג.4) השר הממונה יקבע תקרת סכום לעסקת שכירות במקרקעין שמעבר לה יוכל מתווך במקרקעין לקבל תשלום בעד שרותיו מאחד הצדדים בלבד וזאת בגובה חודש שכירות מלא. החלטת השר תובא לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. התקרה לא תפחת מסכום של 7,000 ש"ח לחודש

(ג.5) השר הממונה יעדכן את תקרת הסכום אחת לשנה על פי המלצת השמאי הממשלתי בהתחשב בממוצע מחירי הדירות להשכרה באיזורי הביקוש.

 

 

דברי הסבר

מחירי הדיור בישראל עולים מדי שנה, ואיתם דמי התיווך בכל עסקה. מדיניותה של ממשלת ישראל בתחום הדיור מקדמת מתמים של דיור להשכרה ארוכת טווח במיוחד באיזורי הביקוש. המשמעות היא כי דווקא אלו הזקוקים לדיור להשכרה, משפחות צעירות, סטודנטים, משפחות מעוטות הכנסה ואחרות, , נאלצות כבר היום וידרשו גם בעתיד להעזר בשירותי תיווך וזאת בשל בשל ההיצע המוגבל, כיום,  של הדירות להשכרה והשוק הלא מוסדר.

מבדיקה עולה כי מתווכים פונים אל בעלי נכסים להשכרה למגורים ומציעים את שירותיהם בתמורה לתשלום דמי התיווך אשר יושת על השוכר בלבד, דבר שגורם הוצאה כבדה ביותר על שוכרי הדירות שהם, כאמור ברוב המקרים אינם משתייכים לקבוצות בעלות ההכנסה הגבוהה ביותר במשק.

 

הצעה זו מציעה לחלק את האחריות לתשלום דמי התיווך על כל הצדדים המעורבים בעסקה בדרך שתפחית את העלות המושתת על השוכר גם אם אין ברצונו של המתווך לחייב את המשכיר בעלות דמי תיווך כל שהם, אך אם בחר לעשות כן יחולקו דמי התיווך באופן שווה בין המשכיר והשוכר.

עוד קובעת ההצעה כי שוכר לא ישלם בכל מקרה יותר ממחצית חודש שכירות אחד וזאת עד לתקרת בסיס של 7,000 ש"ח לחודש, תקרה אשר תעודכן מידי שנה באחריות השר הממונה.

 

ההצעה נכתבה על ידי עמותת "ידיד" – מרכזי זכויות בקהילה

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

 

שתפו
Please reload