חוק חובת המכרזים - רוצים לעבוד עם הממשלה? תעסיקו אוכלוסיות ייחודיות

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

חוק חובת המכרזים - רוצים לעבוד עם הממשלה? תעסיקו אוכלוסיות ייחודיות

05/06/2015

חוק חובת המכרזים - רוצים לעב...

 

תראו את חה"כ משה גפני ואורי מקלב. עוד הצעת חוק שכתבה ויזמה עמותת "ידיד" הונחה על ידם על שולחן הכנסת. הצעת חוק חשובה מאין כמוה - מתן עדיפות במכרזים ממשלתיים למעסיקים שיעסיקו עובדים המשתייכים לאוכלוסיות הייחודיות המוגדרות על ידי משרד הכלכלה: הורים יחידים (חד הוריות/הורים עצמאיים), עובדים מעל גיל 45, יוצאי אתיופיה וחרדים. זו ההצעה. שתי הצעות דומות של "ידיד" הונחו גם הן על שולחן הכנסת אחת להעדפה של בני החברה הערבית והשנייה של אנשים עם מוגבלויות. רעיון הצעות החוק פשוט. מעסיקים שיבקשו להתמודד במכרזים ממשלתיים יקבלו תוספת ניקוד על פי העובדים שהם מעסיקים. מעסיק שיקלוט או שבעסקיו מועסקים עובדים מאוכלוסיות ייחודיות יקבל ניקוד גבוה יותר ממעסיק שאינו מקפיד על העסקה שכזו. וזה יצליח

 יוזמים:      חברי הכנסת            אורי מקלב

                                               משה גפני

            

                                                            פ/1184/20                             

 

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד העסקת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות), התשע"ה–2015

 

הוספת סעיף 2ג            1.         בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992 , אחרי סעיף 2ב יבוא:

                        "עידוד העסקת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות       2ג.       (א)       בסעיף זה –

                                                                        "אוכלוסיות ייחודיות" –

                                                                                    (1)       אדם שגילו 45 ומעלה;

                                                                                    (2)       הורה עצמאי, כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב–1992 ;

                                                                                    (3)       בן המגזר החרדי;

                                                                                    (4)       בן העדה האתיופית;

                                                                        "מעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות" – מציע, אשר התחייב כי אם יזכה במכרז, יעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, ובלבד שאינם עובדי קבלן כוח אדם;          

                                                                        "קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996 . 

                                                                        (ב)       פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה,  תינתן העדפה למעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות.

                                                                        (ג)        שר הכלכלה, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע הוראות בעניינים אלה:

                                                                                    (1)       שיעור ההעדפה שתינתן למעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות;

                                                                                    (2)       שיעורי ההעסקה ומועדי המימוש הנדרשים בהתחייבות ביחס לאוכלוסיות הייחודיות על מנת שמציע יוגדר כמעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות;

                                                                                    (3)       הוראות בעניין חובת מעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות להעמיד ערבות להתחייבויותיו, ובעניין תנאי הערבות.

                                                                        (ד)        פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של מעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז.

                                                                        (ה)       מי שזכה במכרז בזכות הגדרתו כמעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, יגיש לשר הכלכלה, בתום שישה חודשים מיום זכייתו במכרז, דין וחשבון מאושר על ידי רואה חשבון, ובו פירוט הפעולות שננקטו לשם הגשמת היעדים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (ג)."

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לסייע בצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות מתן העדפה במכרזים למעסיקים התורמים לצמצום הפערים החברתיים, בכך שהם מתחייבים להעסיק עובדים ממגזרים מוחלשים בחברה הישראלית. הורים עצמאיים, חרדים, בני העדה האתיופית ואוכלוסייה מבוגרת – כל אלה הן אוכלוסיות המתקשות להשתלב בשוק העבודה, ולכן קידומן בשוק העבודה יסייע לצמצום הפערים בחברה.

לפיכך מוצע לקבוע הסדר לפיו יש העדפה במכרזים למי שמעסיק או מתחייב להעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות. המועסקים לפי חוק זה לא יהיו עובדי חברות כוח אדם, על מנת למנוע מצב שבו יתקשרו מעסיקים באופן זמני עם קבלני כוח אדם כדי לזכות בהעדפה.

סעיף 2ג(ג) המוצע קובע כי שר הכלכלה, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות את שיעורי ההעסקה אליהם יידרש מציע להתחייב כדי להיחשב כמעסיק של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, וכן את פרק הזמן בגדרו יידרשו מעסיקים אלה למלא את התחייבותם, וזאת כדי לאפשר גמישות בהתאם לצרכים החברתיים בזמן נתון. עוד ייקבע בתקנות שיעור ההעדפה שיינתן למי שמעסיק עובדים מאוכלוסיות מיוחדות, בהתאם להתחייבות שנטלו על עצמם, וכן הוראות בעניין חובת מעסיק להעמיד ערבות להתחייבויותיו.

            פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול התוצאות קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של מעסיק עובדים מאוכלוסיות ייחודיות, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז.

סעיף 2ג(ה) המוצע מחייב מעסיק של עובדים מאוכלוסיות ייחודיות להגיש דוח שיפרט את הפעולות שננקטו לשם העסקת עובדים מאוכלוסיות ייחודיות.

הצעת החוק נוסחה בסיוע עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה.

 

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא וקבוצת חברי הכנסת (פ/3349/18).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1145/19).           

 

שתפו
Please reload