עוד הצעת חוק שלנו לטיפול במשבר הדיור.

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עוד הצעת חוק שלנו לטיפול במשבר הדיור.

15/02/2016

 עוד הצעת חוק שלנו לטיפול במ�...

במקום שהמדינה תקבל כסף מהקבלנים עבור הקרקע לבנייה - היא פשוט תקבל דירות שאותן היא תעביר לזכאי הדיור הציבורי ולזכאים לסיוע בשכר דירה. את ההצעה מוביל ח"כ איתן כבל ועמו חברי כנסת נוספים:

 מספר פנימי: 564624

הכנסת העשרים

יוזמים: חברי הכנסת איתן כבל
אלי כהן
מנואל טרכטנברג
קארין אלהרר
עבדאללה אבו מערוף
יואל חסון
עמר בר-לב
זוהיר בהלול
נחמן שי
איילת נחמיאס ורבין

_____________________________________________ 
פ/2540/20
הצעת חוק להגדלת היצע הדירות לדיור בר השגה ולדיור ציבורי (עסקת קומבינציה), התשע"ו–2016

הגדרות 1. בחוק זה –
"דיור בר השגה" – דירות למגורים המיועדות להשכרה, ששטחן אינו עולה על 85 מטרים רבועים ודמי השכירות בעד המגורים בהן נמוכים בשלושים אחוזים לפחות ממחיר השוק, כפי שקבע השמאי הממשלתי הראשי או נציגו;
"זוכה במכרז" – קבלן או יזם, שהצעתו זכתה במכרז בהתאם להוראות חוק זה;
"מכרז" – מכרז לשם התקשרות בעסקה במקרקעין עם רשות מקרקעי ישראל, הטעונה מכרז לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992 (להלן – חוק חובת המכרזים), לצורך הקמת מתחם מגורים;
"מקרקעין" – מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל ;
"מתחם מגורים" – בניין דירות או מתחם דירות, הכולל 100 דירות מגורים לפחות;
"רשות מקרקעי ישראל" – כמשמעותה בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960 ;
"השר" – שר הבינוי והשיכון.
ערבות כתנאי להשתתפות במכרז 2. רשות מקרקעי ישראל תתנה השתתפות במכרז בהפקדת ערבות שתיקבע לפי חוק חובת המכרזים.
תנאים לזכייה במכרז 3. (א) הזוכה במכרז יהיה המציע שהציע את מספר הדירות הגדול ביותר במתחם המגורים, אשר הבעלות עליהן תעבור למדינה לצורך השכרתן או מסירתן במסגרת דיור בר השגה או דיור ציבורי, ולא פחות מעשרים אחוזים ממספר הדירות שניתן לבנות במקרקעין לפי המכרז. 
(ב) זוכה במכרז יחל בבניית הדירות במתחם המגורים לא יאוחר מ-24 חודשים מיום זכייתו במכרז. 
ייעוד דירות לדיור בר השגה 4. הממשלה תקצה שמונים אחוזים מהדירות שתקבל במתחם המגורים לדיור בר השגה.
ייעוד דירות לדיור ציבורי 5. הממשלה תקצה עשרים אחוזים מהדירות שתקבל במתחם המגורים להשכרה לזכאים לדיור ציבורי על פי כללי משרד הבינוי והשיכון, באמצעות חברות לדיור ציבורי, כהגדרתן בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט–1998 .
אי-עמידה בתנאי המכרז 6. זוכה במכרז שלא החל בבניית הדירות במועד האמור בסעיף 3(ב) –
(1) יחזיר את המקרקעין לרשות מקרקעי ישראל, שתשווקו מחדש במכרז בתוך שישים ימים;
(2) הערבות שהפקיד כתנאי להשתתפות במכרז – תחולט; 
(3) לא יהיה רשאי להגיש הצעה במכרזים של רשות מקרקעי ישראל 36 חודשים מתום התקופה שנקבעה לתחילת הבנייה לפי סעיף 3(ב).
ביצוע ותקנות 7. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

דברי הסבר
בעיית הדיור בישראל הולכת ומחריפה. אין ספק כי מחיר הקרקע מהווה מרכיב חשוב ומרכזי בקביעת המחיר הסופי של הדירה לצרכן. 
בתחילת שנות התשעים, כאשר בארץ היו מחנות אוהלים ביישובים שונים כמחאה על מחירי הדיור, פותח מודל בניה לזוגות צעירים זכאי משרד הבינוי והשיכון, כולל עולים חדשים. מודל זה הוריד את מחיר המכירה ב-20% לפחות לעומת מחיר המכירה של הדירות בשוק החופשי.
על פי הצעת החוק ממשלת ישראל לא תקבל תמורה כספית עבור קרקעות המשווקות על ידי רשות מקרקעי ישראל. במקום התמורה הכספית יעביר הקבלן או היזם למדינה דירות (עסקת קומבינציה), בשיעור שלא יפחת מ-20% ממספר הדירות שניתן לבנות במקרקעין. 
דירות אלו ישמשו כמלאי דירות להשכרה או למכירה במחירים מיוחדים במסגרת דיור בר השגה וכן במסגרת דיור ציבורי לזכאים הממתינים לאכלוס. 
את ניהול הדירות שיוקצו לדיור ציבורי תפקיד המדינה בידי החברות המשכנות. 
הצעת החוק נכתבה ביוזמת עמותת "ידיד" – מרכזי זכויות בקהילה.

---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשע"ו – 25.1.16

 

שתפו
Please reload