עמותת “ידיד“ לשרי האוצר והרווחה: תמיכות למזון רק תמורת התחייבות לשמירה על כבוד הנזקקים.

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עמותת "ידיד" לשרי האוצר והרווחה: תמיכות למזון רק תמורת התחייבות לשמירה על כבוד הנזקקים.

29/04/2016

עמותת "ידיד" לשרי האוצ�...

במכתב ששלח, ערב החג, סמנכ"ל מדיניות חברתית ב"ידיד" לשרי האוצר והרווחה הוא מבקש כי תמיכות ממשלתיות לעמותות המזון ינתנו רק לאחר התחייבות לפעול לפי הנחיות תקנון האתיקה שנכתב על ידי ועדת פרוקצ´יה

במכתב לשרים כותב רן מלמד כי  "חתימה של עמותות המזון על תקנון אתיקה חייבת לבוא כתנאי לקבלת תמיכה ממשלתית

"בשנת 2012 היתה זו עמותת "ידיד" שעמדה יחד עם שר הרווחה דאז, ח"כ משה כחלון, ודרשה כי כל חלוקת מזון הנעשית בין אם במימון הממשלה ובין אם באופן עצמאי חייבת להעשות בדרך השומרת על כבודו של המקבל. בבסיס התפיסה החברתית שלנו אמרנו אז כי לא רק הצילום והמעורבות התקשורתית בחלוקת המזון פוגעות באזרחים הזקוקים לסיוע אלא עצם העובדה כי הם נאלצים לעמוד בתורים ארוכים עם אלפי אזרחים אחרים מהווה פגיעה בכבודם. פגיעה שהם מוכנים לספוג בשל הצורך לקבל סיוע במזון אך פגיעה שאינה מחוייבת המציאות לאו העובדה שניתן להעביר את המזון ישירות לבתי הזכאים. אנו תמכנו אז בהקמתה של הועדה לגיבוש כללי אתיקה לעמותות בטחון תזונתי בראשות שופטת בית המשפט העליון בדימ' איילה פרוקציה וביום הגשת הדו"ח בשלהי שנת 2014 אף הצהרנו כי אנו דורשים שעמותות מזון המבקשות סיוע כלכלי ותמיכה מממשלת ישראל יחוייבו, קודם כל, לאמץ את עקרונות הדו"ח ולפעול לפיה.", כתב מלמד לשרים. 
נכבדי, חשוב לציין כי עד היום, אף עמותה, למירב המידע הקיים אצלינו, לא הודיעה רשמית כי היא מאמצת את עקרונות הדו"ח וכי היא חותמת כי היא מתחייבת לפעול לפיהם.

 

במסמך שהוציאה הועדה עם פרסום הדו"ח נכתבו הדברים הבאים המדברים בשם אומרם: "הועדה מציעה כי אימוצו של קוד אתי, הכולל את עקרונות הליבה המוצעים, יהווה להבא תנאי מוקדם מחייב להענקת תמיכות מדינה לעמותות מזון, בבחינת ראייה לקיום ניהול תקין ואתי על ידן. הצעה זו בנויה על התפיסה כי, מצד אחד, אימוץ קוד אתי בידי ארגון ראוי שייעשה, דרך כלל, מתוך בחירה והכרה פנימית בחשיבותו, ולא על דרך כפייה. מצד שני, כאשר מדובר בעמותה הנתמכת מכספי ציבור לצורך פעילותה, יש לעמוד על כך שהיא תנהל את ענייניה לא רק על פי דרישות החוק אלא גם על פי נורמות מוסר ואתיקה. הטלת חובה על עמותת מזון לאמץ קוד אתי כתנאי מוקדם לקבלת תמיכת מדינה, עשויה כתוצאת-לוואי גם להטמיע בציבור את התודעה בדבר חשיבות אימוץ קוד אתי בעמותות דרך כלל, גם אם אינן מקבלות תמיכות מדינה, ולהגביר את אמון הציבור בתקינות פעולתן של עמותות המזון ולעודד נכונות גורמים שונים לסייע להן בתרומות."

 

"לאור העובדה כי לאחרונה הודיע שר הרווחה והשירותים החברתיים על הקמת צוות בנושא הביטחון התזונתי – וזאת לדעתנו למרות שהנושא חייב להיות מסור בידי המועצה לביטחון תזונתי, ולאור העובדה כי שר האוצר הסכים להקצות תקציב נוסף לנושא אני פונה אליכם בבקשה להתנות את חלוקת התקציב לעמותות המזון בקבלת הקוד האתי והתחייבות לפעול לפיו כתנאי מקדים לקבלת התמיכה. ", מסיים מלמד את המכתב לשרים

 

לשם נוחות רצ"ב מסמך עיקרי הדו"ח
עיקרי דו"ח הועדה לגיבוש כללי אתיקה לעמותות בטחון תזונתי
הרקע להקמת הועדה
1. ביום 18.11.12 הוקמה ועדה ציבורית לגיבוש כללי אתיקה לעמותות בטחון תזונתי כפרי יוזמה משותפת של שר הרווחה והשירותים הציבוריים והמרכז לאתיקה בירושלים. על הועדה הוטל להציע קוד אתי אשר יבטיח התנהלות אתית ראויה של עמותות מזון, בין השאר, בכל הנוגע לחלוקת מזון, הגנה על חסיון הפרט הנזקק, שמירה על כבוד מקבלי הסיוע, ומניעת פגיעה בשוויון במתן הסיוע.
על חברי הועדה נמנו השופטת (בדימוס) אילה פרוקצ'יה – יו"ר, ופרופ' ג'וני גל, עו"ד גילעד חריש, פרופ' אסא כשר, ד"ר ניסן לימור, מר דניאל מילוא, ועו"ד יהושע שופמן – חברים. גב' יוכי אילוז שמשה משקיפה מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.


2. הצורך בקיום קוד אתי בעמותות מזון בולט במיוחד על רקע מספר טעמים השלובים זה בזה: בישראל שיעור הנזקקים לסיוע במזון בעין הינו רב ביותר, ומגיע בעת זו לכדי כחמישית מאוכלוסיית המדינה; בעוד המדינה מעניקה לאוכלוסיה הנצרכת תמיכות בדרכים שונות, הסיוע במזון בעין לנזקקים ניתן רובו ככולו על ידי עמותות מזון וולונטריות המקיימות פעילות בעלת אופי ציבורי מובהק שעניינה סיפוק צורכי הקיום החיוניים לאדם בגדר זכות היסוד לקיום מינימלי בכבוד, ורמת פגיעותם של נזקקי הסיוע במזון הינה גבוהה במיוחד. היקף הנזקקות לסיוע במזון ברובד אוכלוסיה כה נרחב, חיוניות פעילותן הציבורית של העמותות באספקת מזון לנצרכים, ורמת פגיעותו של ציבור הנזקקים – כל אלה מעצימים את הצורך להבטיח כי עמותות המזון תפעלנה ברמת יושרה והגינות גבוהה ביותר, אשר תאפשר את הגשמת תכלית פעולתן על בסיס תפיסה רחבה של אחריות חברתית, בתורת נאמני הציבור והקהילה. נורמות ההתנהגות החלות על עמותות מכח חוק העמותות, התשם-1980 ו"הוראות ניהול תקין" של רשם העמותות אינן מקיפות את מלוא יריעת פעילותן של העמותות המהווה מושא לכללי אתיקה, ולכן יש להשלימן בקוד אתי שינחה את דרך פעולתן.
מכאן נובעת חשיבותו של קוד אתי בעמותות מזון.


תוכן הקוד האתי המוצע
3. המלצות הועדה מתמקדות בעקרונות הליבה של כללי אתיקה ראויים בכל מגוון עמותות המזון לסוגיהן, מתוך הנחה כי כל עמותה עשויה להוסיף לכללי הליבה האמורים כללי אתיקה נוספים המותאמים לטיבה ולאופייה המיוחד.


4. עקרונות הליבה של האתיקה בעמותות מזון בנויים מערכי יסוד כלליים ומעקרונות אתיקה מיוחדים המתאימים לעמותות מזון לאור תכלית פעולתן. על ערכי היסוד הכלליים שעל העמותה לכבד נמנים, בין היתר, עקרונות של כבוד האדם, זכות האדם לקיום בכבוד, הזכות לפרטיות וצנעת החיים, ערך השוויון ואיסור ההפליה, חובת השקיפות ואיסור על ניגוד עניינים, ועצמאות העמותה.


5. אשר לעקרונות האתיקה המיוחדים לעמותת מזון, מבחינות המלצות הועדה בין נורמות הנוגעות להתנהלות העמותה כלפי פנים לבין נורמות החלות עליה ביחס לגורמים חיצוניים עימם היא באה במגע.
במישור ההתנהלות הפנימית, מתייחסות ההמלצות לחובת העמותה לעשות שימוש בנכסיה ובתרומות שהיא מקבלת לשם הגשמת מטרותיה בלבד; לחובתה להימנע בדרך כלל מעירוב פעילות מסחרית בפעילות רווחה של חלוקת מזון; לחובות אמון של המנהלים כלפי העמותה, ולחובתם לנהלה במקצועיות, אפקטיביות ויעילות. כן מוגדרות חובות העמותה כלפי עובדיה, בין מתנדבים ובין עובדים בשכר.


6. במישור יחסיה של עמותת מזון עם גורמים חיצוניים, מתייחסים הכללים בראש וראשונה לחובותיה כלפי מקבלי הסיוע במזון. עיקר נורמות ההתנהגות בענין זה מתמקד בשמירה על כבוד האדם, הגנה על הפרטיות, כיבוד ערך השוויון בחלוקת המזון, והקפדה על יחס הוגן כלפי הנזקק. הכללים עוסקים בהרחבה גם בתנאים הקשורים בהגנה על טיב המזון המחולק, הרכבו, איכותו, ומידת טריותו, ותנאים ודרכים לחלוקתו.


7. הכללים עוסקים גם ביחסה של העמותה כלפי התורמים, ובין היתר, בדרישה לחוקיות התרומות, בדרכי גיוס התרומות, בדרישה ליחס הוגן כלפי התורמים, בחובה לקיים את המטרות שלשמן ניתנו התרומות, ובחובת השקיפות כלפי הציבור בהצגת התרומות ודרכי השימוש בהן.


8. הכללים עוסקים גם ביחסי העמותה והתקשורת, ומתמקדים בחובתה של עמותת המזון למנוע במידת יכולתה את חשיפת זהותם של מקבלי הסיוע בתקשורת, ואת הפגיעה שלא כדין בפרטיותם. ישנה התייחסות מיוחדת לאיסור הפגיעה בפרטיותם של קטינים.


9. הכללים עוסקים גם ביחס העמותה כלפי השלטון המרכזי, ובמיוחד בחובתה לקיים בתום לב את התנאים החלים עליה ביחס לשימוש בתמיכות מדינה, וכן חובתה לקיים את תנאי הפיקוח התברואתי על המזון המוטלים עליה. אשר לשלטון המקומי, מובהרת חובתה האתית של העמותה לפעול לקידום שיתוף הפעולה בינה לבין גורמי הרווחה ברשות המקומית כדי להבטיח מתן סיוע אפקטיבי לכל ציבור הנזקקים באזור.


10. הקוד האתי המוצע מתייחס גם לאחריות החברתית החלה על עמותות מזון מבחינת שיתוף הפעולה הנדרש מהן עם גופי מזון אחרים, בין היתר, לצורך ויסות מאגרי המזון העומד לחלוקה מבחינת סוגי המזון, איזון במתן הסיוע מבחינת הפרישה הגיאוגרפית, ולענין התנהגות במצבי חירום ומשבר העשויים לחייב חריגה מן השגרה במתן הסיוע מבחינת האוכלוסיה הנזקקת ואזורי החלוקה המקובלים. כן מצביעים הכללים על חשיבות קיומן של תכניות שיקום וסיוע בידי העמותות אשר, בצד הסיוע במזון, תסייענה לנזקקים לצאת ממעגל המצוקה. הכללים מצביעים גם על חשיבות מעורבותה של העמותה בהעמקת תודעת הציבור לבעיות העוני ואי הבטחון התזונתי, והצורך לפתור אותן בדרך הוגנת, ובדבר הצורך לנצל את עודפי המזון הקיים לשם סיוע לנזקקים, ולהימנע מהשמדתם.


11. ולבסוף, הכללים עומדים על חובתה של עמותת מזון לפעול להטמעת נורמות האתיקה ושילובן באמצעים שונים במערכות הפעולה של הארגון.

אכיפת אימוצו של הקוד האתי
12. ציפיית הועדה היא, כי עמותות המזון תאמצנה מרצון את עקרונות הליבה המוצעים במסגרת קוד אתי, ובמידת הצורך, תוספנה להן כללים מיוחדים בהתאם לטיבן ואופיין. עם זאת, הועדה מציעה כי אימוצו של קוד אתי, הכולל את עקרונות הליבה המוצעים, יהווה להבא תנאי מוקדם מחייב להענקת תמיכות מדינה לעמותות מזון, בבחינת ראייה לקיום ניהול תקין ואתי על ידן. הצעה זו בנויה על התפיסה כי, מצד אחד, אימוץ קוד אתי בידי ארגון ראוי שייעשה, דרך כלל, מתוך בחירה והכרה פנימית בחשיבותו, ולא על דרך כפייה. מצד שני, כאשר מדובר בעמותה הנתמכת מכספי ציבור לצורך פעילותה, יש לעמוד על כך שהיא תנהל את ענייניה לא רק על פי דרישות החוק אלא גם על פי נורמות מוסר ואתיקה. הטלת חובה על עמותת מזון לאמץ קוד אתי כתנאי מוקדם לקבלת תמיכת מדינה, עשויה כתוצאת-לוואי גם להטמיע בציבור את התודעה בדבר חשיבות אימוץ קוד אתי בעמותות דרך כלל, גם אם אינן מקבלות תמיכות מדינה, ולהגביר את אמון הציבור בתקינות פעולתן של עמותות המזון ולעודד נכונות גורמים שונים לסייע להן בתרומות.


13. הועדה מביעה תקוה כי המלצותיה ייושמו בהקדם בידי גורמי הממשלה הנוגעים בדבר, צעד שיהא בו משום קידום אינטרס ציבורי חשוב בגדרה של מדיניות הרווחה הכוללת של החברה בישראל.

 

שתפו
Please reload