“ידיד“ לשרי האוצר והמשפטים:התשלום לבנקים וחברות הביטוח על ביצוע עיקולים - פגיעה באזרחים

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

"ידיד" לשרי האוצר והמשפטים:התשלום לבנקים וחברות הביטוח על ביצוע עיקולים - פגיעה באזרחים

25/09/2016

על פי התקנות החדשות יעמדו הסכומים החדשים על כ- 30 מליון ש"ח עבור תשובות שליליות וכ- 40 מליון ש"ח עבור תשובות חיוביות ובסה"כ לרשות האכיפה והגבייה עלות של כ- 70 מליון ש"ח לשנה שישולמו לבנקים וחברות הביטוח עבור פעולות טכניות בעיקרן. בעוד שניתן בפעולת מחשב פשוטה לקבל את המידע אודות המחזיקים בקופות גמל קרנות השתלמות ופוליסת ביטוח דרך המסלקה הפנסיונית במשרד האוצר

 

‏25/09/2016
לכבוד
מר משה כחלון ח"כ איילת שקד
שר האוצר שרת המשפטים
משרד האוצר משרד המשפטים
רח' קפלן רח' צאלאח א-דין
ירושלים ירושלים
שלום רב,

הנדון: שינוי תקנות המיסים גבייה, תשלום לצד שלישי - שימוש במסלקה הפנסיונית לביצוע עיקולי צד שלישי במסגרת פקודת המיסים גבייה – חסכון כספי לאזרחים ושמירה על פרטיותם

"ידיד" הוקמה בשנת 1997 במטרה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים בחברה הישראלית. אנו פועלים באמצעות סיוע לאזרחי ישראל לממש את זכויותיהם החברתיות והכלכליות. להשגת מטרה זו פועלים 15 מרכזי הזכויות ברחבי הארץ, בהם יכול כל אזרח לקבל מענה וסיוע. אחד הנושאים המרכזיים בהם עוסקת "ידיד" הוא נושא גביית החובות הן באמצעות חוק ההוצאה לפועל והן באמצעות הפקודה המנדטורית, פקודת המיסים גבייה.

לפני כעשרה ימים הובאו לדיון בפני ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת תקנות המיסים גבייה העוסקות בתשלום שאותו מבצעת המדינה ושאר הגורמים הפועלים על פי פקודת המיסים גבייה לגופים המקבלים בקשות לעיקול. בעיקר נוגעות התקנות לתאגידים בנקאיים וגופים פיננסיים חוץ בנקאיים ובמיוחד חברות הביטוח.

בדיון התברר כי רשות האכיפה והגבייה, לבדה, שולחת מידי שנה כ- 17 מליון הודעות עיקול לחמשת הבנקים המרכזיים ול- 13 חברות הביטוח הפועלות בשוק. מתוך מספר זה כ- 87% מבקשות העיקול מתבררות כשליליות ורק 13% חוזרות עם תשובות חיוביות המאפשרות את תפיסת הנכסים/כספים על פי ההרשאה שניתנה בצו העיקול.

מהנתונים הקיימים היום עולה כי העלות הכספית לביצוע העיקולים עומדת על כ- 136 מליון ש"ח בין אם מדובר בתשלום עבור שאילתות שהתשובות עליהן מתבררות כשליליות ובין אם כאלה שהתשובות עליהן חיוביות. על פי התקנות החדשות יעמדו הסכומים החדשים על כ- 30 מליון ש"ח עבור תשובות שליליות וכ- 40 מליון ש"ח עבור תשובות חיוביות ובסה"כ לרשות האכיפה והגבייה עלות של כ- 70 מליון ש"ח לשנה שישולמו לבנקים וחברות הביטוח עבור פעולות טכניות בעיקרן. יודגש כי לסכומים אלה יש להוסיף את הסכומים אותן ישלם מרכז השלטון המקומי, תאגידי המים וגופים נוספים. כך שבפועל הסכומים המשולמים עבור הטלת העיקולים ואשר בסופו של דבר מגולגלים על החייב לכאורה גבוהים ביותר.

אנו סבורים כי בצורה זו יש פגיעה קשה בשתי נקודות מרכזיות. האחת זכותם של החייבים לכאורה לפרטיות, באשר גם אם התקבלו תשובות שליליות ממוסד בנקאי או חברת ביטוח הרי שבאותו רגע שנשלחה השאילתא מסומן המבוטח או לקוח הבנק כאדם שנגדו הוגשה בקשת עיקול על ידי גוף זה או אחר והשנייה הטלת תשלום נוסף וכבד על חייב לכאורה אשר במקרים רבים יש לו יותר מקופת גמל או קופת פנסיה אחת.

כך יוצא שיתכן שעבור חוב של 1500 ש"ח ישלם החייב סכום של יותר ממאה ש"ח רק עבור הגשת השאילתות וזאת למרות העובדה כי במשרד האוצר קיימת המסלקה הפנסיונית שבה מעודכנים כל חשבונות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וביטוחי המנהלים של כלל הציבור ואשר ניתן, בפעולה פשוטה לבצע את הבדיקה לגבי קיימות החשבונות בחברות הביטוח ישירות מול הנתונים במסלקה זו ורק לאחר מכן משלוח הודעות העיקול אך ורק לגופים אשר בהם, כפי שנבדק, קיימים לחייב לכאורה, נכסים/כספים.

בדרך זו ניתן לפתור את שני החסמים שציינתי. רק גופים שבהם יש לחייב לכאורה, חשבונות יקבלו את בקשות העיקול והעלות המתווספת לדרישת החוב תקטן משמעותית באשר בקשות העיקול יוגשו רק לחברות הביטוח שבהן התשובה תהייה חיובית וכמו כן, גופים שממילא התשובה שלהם אמורה להיות שלילית לבקשת העיקול לא יקבלו מידע כל שהוא על החייב לכאורה ולא יוכלו להשתמש במידע זה כדי לסמן את החייב לכאורה כלקוח בעייתי במאגרי המידע שלהם, דבר שיכול לפגוע קשות בדירוג האשראי שלו.

חשוב לציין כי בפועל מדובר גם בחסכון כספי ניכר למדינה עצמה באשר היא צריכה להעמיד מימון ביניים לתשלום עבור הגשת בקשות העיקול וזאת בטרם הצליחה לקבל לידיה את הכספים השייכים לחייב לכאורה.

לאור אלה אני פונה אליכם בבקשה לשנות את התקנות שהוגשו וטרם אושרו בדרך שבה הצעתי ושלפיה תחסוך כספים רבים לאזרחים ולמדינה ולשמור על פרטיותם של אלו שנגדם מוגשים, לעיתים שלא בצדק, צווי עיקול על פי פקודת המיסים הגבייה הידועה כפקודה מנדטורית אשר מעצם טבעה היא פוגענית ואינה שומרת על הזכות הבסיסית של כל אזרח להתנגד לה בבית המשפט או במערכת האכיפה והגבייה בטרם הוטלו עליו הגבלים ועיקולים.

 

בתודה ובברכה,
רן מלמד
סמנכ"ל

 

העתק:
ח"כ ניסן סולומיאנסקי, יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט
חברי ועדת חוק חוקה ומשפט
מנהל רשות האכיפה והגבייה

שתפו
Please reload