אחרי טבע. הגיע הזמן לשלב נציגי עובדים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות.

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

אחרי טבע. הגיע הזמן לשלב נציגי עובדים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות.

27/01/2018

ועדת השרים לחקיקה תדון מחר בהצעת חוק שיזמה וכתבה עמותת ידיד (פ/1422) ולפיה ישולבו נציגי עובדים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות. את ההצעה מובילים ח"כ איתן כבל ומיכל בירן ואליהם הצטרפו שלי יחימוביץ, איציק שמולי, מיקי רוזנטל, עיסאווי פריג´ ודב חנין.

 

זה מה שכתבנו בדברי ההסבר להצעת החוק:

 במדינת ישראל קיימת מגמה כללית כיום, לפיה דירקטוריונים של חברות ציבוריות מקבלים החלטות לעיתים באצטלה של "טובת החברה", המבטאות הלכה למעשה את האינטרס הבלעדי של בעלי המניות, ובפרט בעלי השליטה בחברות ציבוריות. זאת, בלי לשקול את האינטרסים והזכויות של קבוצות נוספות המושפעות מהתנהלותה העסקית של החברה הציבורית, ובפרט בלי להתחשב באינטרסים ובזכויות של עובדי החברה הציבורית. יתרה מכך, לעיתים החלטות מתקבלות על בסיס אינטרסים של בעלי מניות בלבד, ולמצער לא נותנות משקל ראוי להשלכותיהן על העובדים, לרבות פגיעה בהכנסה ואף איבוד מקום העבודה. בהקשר זה חשוב לזכור, כי בחלק מהמקרים מדובר בעובדים בעלי ותק רב בחברה הציבורית ובעובדים שביטחונם התעסוקתי ואף יכולתם לקיים את משפחתם בכבוד תלויים בחברה הציבורית וביציבותה.

 

בשל כך, דווקא בעידן שבו אנו חיים, לא ניתן לטעון כי החברות הציבוריות מחויבות אך לבעלי המניות שלהן ולאינטרסים שלהם, שכן יש להן מחויבות לקבוצות נוספות באוכלוסייה, ובראש ובראשונה לציבור עובדיהם. לאור כל זאת, יש צורך בהתערבות המחוקק שתבטיח שקולם של העובדים הישראלים והאינטרסים שלהם יבואו לידי ביטוי ויילקחו בחשבון בהתנהלותה העסקית של החברה, כמו גם בהישגיה ורווחיה.

 

סעיף 249ד המוצע קובע כי כל חברה ציבורית וחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב יהיו חייבות למנות דירקטורים מקרב העובדים. מספר הדירקטורים מטעם העובדים שיכהנו בדירקטוריון ייקבע לפי מספר החברים בדירקטוריון בדומה להוראה הנוגעת למינוי דירקטורים חיצוניים, כאשר מובטח רוב לבעלי המניות. זאת על מנת להעניק לעובדים אפשרות אמיתית להשפיע על קבלת ההחלטות מחד גיסא, ומאידך גיסא למנוע מאבקים תמידיים שיפגעו ביכולת לקבל החלטות באופן יעיל.

 

הצעת החוק מבוססת, בין היתר, על מסמך שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אשר מציג סקירה של המגמות וההסדרים במדינות האיחוד האירופי בנושא שיתוף כלכלי של עובדים בחברות המעסיקות אותם. מהמסמך עולה כי ככלל לשיתוף של עובדים כאמור יכולה להיות השפעה חיובית על רווחתם הכלכלית והאישית של העובדים, ובמקביל הגברת מוטיבציה, תחושת שייכות, מעורבות ותפוקה של העובדים.


עוד מציין המסמך, כי שיתוף העובדים בחברה הציבורית עשוי לתרום לצמצום ניגודי האינטרסים בין החברה הציבורית לבין עובדיה. צמצום ניגוד אינטרסים זה עשוי למנוע התמקדות באינטרסים של בעלי המניות ובעלי השליטה על חשבון אינטרסים של עובדי החברה ושמירה על זכויותיהם.
מלבד השינויים האמורים, בכוחו של שיתוף עובדים בחברה המעסיקה אותם כאמור לתרום גם להקטנת הפערים הכלכליים במשק הישראלי ולסייע במאבק לחלוקה צודקת ושוויונית יותר של ההכנסות בחברה

לקריאת הצעת החוק המלאה לחצו כאן

 

שתפו
Please reload